ျမန္စံ(smart) ကီးဘုတ္၏ စာစီစာရိုက္စနစ္အသုံးျပဳပုံ


ျမန္စံ (Smart) စာစီစာရိုက္စနစ္အသုံးျပဳရာတြင္ အသုံးျပဳသူသည္ Key alone ၊ Shift Key ႏွင့္ ( ` ) Key တို႔ကိုအသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ( ယင္းအား အသုံးျပဳပုံကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ )လိေမၼာ္ေရာင္ျဖင့္ ျပသထားသည့္စာလုံးမ်ားသည္ shift ႏွင့္တြဲရိုက္ရမည့္စာလုံးမ်ားျဖစ္သည္။မီးခိုးေရာင္ျဖင့္ ျပသထားသည့္စာလုံးမ်ားသည္ Key alone မ်ားျဖစ္သည္။ပန္းေရာင္ျဖင့္ ျပသထားသည့္စာလုံးမ်ားသည္ ( ` ) Key ျဖင့္အသုံးျပဳရမည့္စာလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ဆက္လက္ၿပီ: တင္ျပသြားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အသုံးျပဳသူ မ်ားအသုံးျပဳရာတြင္လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္အမွားအယြင္းနည္းပါးေစရန္ျပဳလုပ္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။

အထူးျပဳစာလုံးမ်ား

‘ ႒ ‘ ဆိုေသာအကၡရာကို ‘ ဥကၠ႒ ‘ ဟုေရးသားရာတြင္အမ်ားစုအသုံးျပဳၾကသည္။‘ ဥကၠ႒ ‘ ဟုစာစီေသာအခါတြင္အသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ‘႒ ‘ အစား ‘ ဌ ‘ ကိုမွားယြင္းအသုံးျပဳတတ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ျမန္မာစာအသုံးတြင္ ‘ ႒ ‘ သည္ ‘ ဋ ‘ ႏွင့္ ‘ ဌ ‘ ကိုေပါင္း၍ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ယင္းအတြတ္အဆင္ေျပလည္ေစရန္ ‘ ႒ ‘ကိုထည့္သြင္းေပးထားသည္။
‘ ဏၭ ‘ အစား ‘႑ ‘ ကိုမွားယြင္းစြာစာစီေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ထို႔ေၾကာင္းယင္းကဲ့သို႔မွားယြင္းမႈမ်ားမရွိေအာင္ ‘ဏၭ ‘ ကိုအထူးျပဳစာလုံးအေနျဖင့္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
‘ ၎ ‘ သည္ ‘လည္းေကာင္း ‘ကိုအတိုခ်ဳံေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအေရးအသားအတြတ္အသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္ဂဏန္းမွ ‘၄ ‘ ကိုမွားယြင္းအသုံးျပဳေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ယင္းကဲ့သို႔မွားယြင္းမႈမ်ားမရွိေအာင္ ‘ ၎ ‘ ကိုအထူးျပဳစာလုံးအေနျဖင့္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
‘ ႑ ‘ ဆိုေသာအကၡရာသည္ ‘ ဏ ‘ ႏွင့္ ‘ဍ ‘ ကိုဆင့္၍ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းအတြတ္အဆင္ေျပလည္ေစရန္အထူးျပဳစာလုံး အေနျဖင့္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
‘ က်ပ္ ‘ ဆိုေသာစကားလုံးကို က+်+ပ+္ ျဖင့္စာစီနိုင္ေသာ္လည္းအသုံးမ်ားသည့္စကားလုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္အထူးျပဳစာလုံးအေနျဖင့္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္အထူးျပဳစကားလုံးတို႔၏ပုံသဏၭာန္ႏွင့္တည္ရွိေသာေနရာကိုျပသေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

စာလုံးပုံ အဂၤလိပ္ကီးခလုတ္
ဏၭ ~+2
R
@
က်ပ္ $

ပါဠ္ဆင့္ (စာလုံးဆင့္) မ်ားရိုက္သြင္းနည္း

စာလုံးဆင့္မ်ားရိုက္ႏွိပ္လိုပါက အဆင့္ခလုတ္အျဖစ္အသုံးျပဳထားေသာအဂၤလိပ္ကီး ‘ f ‘ ႏွင့္shift key တို႔ကိုရိုက္ႏွိပ္ၿပီးဆင့္လိုေသာအကၡရာကိုဆက္ရိုက္လိုက္ပါကစာလုံးအဆင့္ (ပါဠ္ဆင့္ )ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ပါဠ္ဆင့္ ရိုက္နည္းနမူနာအျဖစ္ျပသေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

စာလုံးပုံ စာလုံးေပါင္းပုံ အဂၤလိပ္ကီးခလုတ္
မႏၲ မ+န+္+တ r+e+F+w
လိေမၼာ္ လ+ိ+ ေ+မ+္+မ+ာ+္ v+d+a+r+F+r+m+f
တကၠသိုလ္ တ+က+္+က+သ+ိ+ု+လ+္ w+u+F+u+o+d+k+v+f
လကၤာ လ+င+္+္+က+ာ v+i+f+F+u+m

မတူကြဲျပားေသာအကၡရာမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္စာစီစာရိုက္ျပဳလုပ္ရာတြင္တခ်ိဳ႕ေသာစကားလုံးမ်ားကိုမွားယြင္းစြာရိုက္တတ္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ယင္းသို႔မတူညီဘဲကြဲျပားေသာအကၡရာမ်ားကိုသတိျပဳနိုင္ရန္ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပေပးထားသည္။

 	၁။သုည '၀' ႏွင့္ ဝလုံး 'ဝ' မတူပါ

 	၂။စလုံးရပင့္ 'စ်' ႏွင့္ ဇျမင္ဆြဲ 'ဈ'မတူပါ

 	၃။ညေလး 'ဉ' ႏွင့္ အကၡရာအု 'ဥ'မတူပါ

       စ + ဉ + ္ = စဥ္

 	၄။သရရစ္ 'ၾသ' ႏွင့္ အကၡရာေအာ 'ဩ'မတူပါ

 	၅။အကၡရာ ‘႒’ ႏွင့္ အကၡရာ ‘ဌ’ မတူပါ

       ဥ+က+္+က+ဋ+္+ဌ=ဥကၠ႒

       သ+ူ+ ေ+ဌ+း=သူေဌး

 	၆။အကၡရာ ‘ဏၭ’ ႏွင့္ အကၡရာ ‘႑’ မတူပါ

       သ+ဏၭ+ာ+န+္=သဏၭာန္

       မ+႑+ာ+ပ+္=မ႑ာပ္

 	၇။ဝစၥေပါက္ ‘း’ ႏွင့္ ‘;’ မတူပါ။

       ‘:’ သည္အခ်ိန္ေရးသားရာတြင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာ−၅:၀၀ နာရီ။

နမူနာျပ စာရိုက္နည္း

စာလုံးအခ်ိဳ႕ကို နမူနာအျဖစ္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ ရရစ္ အကၡရာကို ဗ်ည္းေနာက္မွ ရိုက္ရပါမည္။ ိ ု ၊ ု ံ ၊ ံ ့ ကဲ့သိုေသာအေပၚေအာက္ စာလုံးမ်ားကို ႏွစ္သက္ရာ အရင္ရိုက္နိုင္ပါသည္။၎အစီအစဥ္မ်ားကို တမ်ိဳးတည္း ျဖစ္ေစရန္ အလိုေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မည္။

စာလုံးပုံ စာလုံးေပါင္းပုံ အဂၤလိပ္ကီးခလုတ္
က်ဴ က + ် + ူ u + s + l
က်ိဳ က + ် + ိ +ု u + s + d + k
ေက်ာင္း ေ + က + ် + ာ + င + ္ + း a + u + s + m + i + f + ;
ကြၽမ္း က + ် + ြ + မ + ္ + း u + s + G + r + f + ;
ႀကီး က + ျ + ီ + း u + j + D + ;
ၿခဳံ ခ + ျ + ု+ ံ c + j + k + H
ၿမိဳ႕ မ + ျ + ိ + ု + ့ r + j + d + k + h
ေႂကြး ေ + က + ျ + ြ + း a + u + j + G + ;